český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Direkt ersättningsprodukt för NMP och NEP, NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 16:56

Ersättningsprodukt för NMP

CAS 872-50-4

Synonymer

N.metyl.2.Pyrrolidon

M pyrrol

1-metycyclopentan-2-one

 

 

LÖSNING FÖR RENGÖRING OCH LÖSNING AV
PE-PLASTER, PU, EPOXI, BIS-GMA
LIMPRODUKTER INKLUSIVE HÄRDAT LIM,
CYANAKRYLATER, METAKRYLATER,
POLYESTRAR OCH NITROCELLULOSA

 

INTE KLASSIFICERAD SOM BRANTFARLIG

 

STARK SEDIMENTERANDE EFFEKT
Återvinningsbar och återanvändbar

 

ÅTERVINNINGSBAR GENOM DESTILLATION

 

LÅGT ÅNGTRYCK
Minskad förbrukning

 

 

BESKRIVNING

INFINITY har utvecklats inom ramen för utfasningen av lösningsmedel med CMR-ämnen. Produkten ingår även i planerna för att minska antalet faropiktogram med avseende på hälsa, miljö och brandsäkerhet. Svag lukt, liten förlust till följd av avdunstning och kraftfull lösande effekt på polymerer, kopolymerer och kompositer organisk matris.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

INFINITY är ett lösningsmedel, ett kraftfullt borttagningsmedel för lacker och lösningsmedelsbaserade färger.

Produkten är ett utmärkt rengöringsmedel och borttagningsmedel för rester från förbränningsmotorer.

INFINITY löser omedelbart färskt expanderande polyuretanskum. Lösningen möjliggör även borttagning av flexibla eller styva, härdade PU-skum genom direkt kontakt följt av avtorkning eller sköljning med vatten under högt tryck.

INFINITY är ett utmärkt medel för rengöring eller lösning av cyanakrylatbaserade limprodukter, metakrylater, bikomponent-polyestrar och härdad nitrocellulosa.

 

                                  Ladda ner databladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

 Visuell

Vätska

-

Färg

 Visuell

Färglös

-

Lukt

 Lukt

Luktfri

-

Densitet vid 25 °C

 NF EN ISO 12185

1110

kg/m3

Brytningsindex

 ISO 5661

 1,4300

-

Fryspunkt

 ISO 3016

-40

°C

Intervall för destillation vid atmosfärstryck

ISO 3405

190-230

°C

Destillation i vakuum

Börvärde

-

190

°C

Löslighet i vatten

 -

Partiell

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

 NF EN 3104

1,5

mm²/s

Syravärde

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jodvärde

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Vatteninnehåll

 NF ISO 6296

< 0.01

%

Återstod efter avdunstning

 NF T 30-084

0

 

%

Ångtryck vid 20°C

 NF EN 13016-1

0,4

hPa

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

 ASTM D 1133

nm

-

Förångningshastighet

 

>6

H

Ytspänning vid 20°C

 ISO 6295

35,5

Dynes/cm

Genombrottsspänning

 IEC 156

nm 

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

 ISO 2160

1a 

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

 ISO 2719

95

°C

Självantändningspunkt

 ASTM E 659

> 250

°C

Nedre explosionsgräns

 NF EN 1839

0,9

% (volym)

Övre explosionsgräns

 NF EN 1839

8,7

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

 CLP-förordning

0

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

 NF ISO 6885

 nm

-

Peroxidvärde

 NF ISO 3960

nm

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

 -

nm

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

 CLP-förordning

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

 GC-MS

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

 GC-MS

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

 OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

 -

< 50

%

Svavelinnehåll

 GC-MS

%

Benseninnehåll

 ASTM D6229

%

Totalt halogeninnehåll

 GC-MS

0

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

 -

 

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

 -

 

Innehåll av miljöfarliga ämnen

 CLP-förordning

%

Innehåll av ämnen med en GWP

 -

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

 -

%

 

PRESENTATION

IBC-behållare   1000 kg Tunna 200 kg  Dunk 20 kg
IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY disolvente de sustitución inmediata de la NMP y de la CIP clasificados CMR reprotóxicos. Disolvente sin olor, no inflamable, para la disolución de resinas poliméricas, resinas de recubrimiento, colas estructurales, incluidos los cianoacrilatos.

BRUKSANVISNING

Används ren genom avtorkning med en trasa eller genom nedsänkning i kallt bad.

Lösningshastigheten för substraten kan ökas i uppvärmda bad, upp till 70 °C.

 

ANVÄDNINGSMETODER

 

 

Avfettning med trasa Ultraljudstank

 

 

 

 

 

 

 

Dispenserare av lösningsmedel Tankar för nedsänkning, kallt eller under värme
 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE