český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Direkt ersättningsprodukt för NMP och NEP, NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries

 

 

Ersättningsprodukt för NMP

CAS 872-50-4

Synonymer

N.metyl.2.Pyrrolidon

M pyrrol

1-metycyclopentan-2-one

 

 

NMP har, liksom NEP (N-etyl-2-pyrrolidon), CAS 2687-91-4, har klassificerats av CLP-förordningen 1272/2008/EG och GHS som reproduktionstoxiskt CMR-ämne.

H 360 D kan skada fostret.

H 319 orsakar allvarlig ögonirritation.

H 315 irriterar huden.

 

LÖSNING FÖR RENGÖRING OCH LÖSNING AV
PE-PLASTER, PU, EPOXI, BIS-GMA
LIMPRODUKTER INKLUSIVE HÄRDAT LIM,
CYANAKRYLATER, METAKRYLATER,
POLYESTRAR OCH NITROCELLULOSA

 

INTE KLASSIFICERAD SOM BRANTFARLIG

 

STARK SEDIMENTERANDE EFFEKT
Återvinningsbar och återanvändbar

 

ÅTERVINNINGSBAR GENOM DESTILLATION

 

LÅGT ÅNGTRYCK
Minskad förbrukning

 

 

 

 

INFINITY ingår i en pågående process att minska antalet faropiktogram.

 

INFINITY är ett lösningsmedel, ett kraftfullt borttagningsmedel för lacker, färger, polymerer, sampolymerer, organiska matriskompositer och rester från förbränningsmotorer.

Produkten är även ett utmärkt lösningsmedel för limprodukter och härdade anaeroba hartser.

Verkningstiden påskyndas väsentligt vid nedsänkning under värmning.

 

 

 

IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY lösningsmedel som direkt ersätter NMP och NEP som klassificeras som reproduktionstoxiska CMR-ämnen. Luktfritt, icke brandfarligt lösningsmedel för lösning av härdade hartser, hartser för ytbeläggning och bärande limprodukter inklusive cyanakrylater. Ersättningsprodukt för NMP. Ersättningsprodukt för NEP. Ersätter CMR-ämnen. Lösningsmedel som ersätter CMR-ämnen. Lösningsmedelstillverkare. Tillverkare av alternativa lösningsmedel. Leverantörer av alternativa lösningsmedel. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersätter CMR-ämnen. Produkt för industriellt underhåll

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE